ជំរើសនៃការបង់ប្រាក់

លក្ខខ័ណ្ន​នៃការទូទាត់ប្រាក់មានដូចខាងក្រោម ៖

  • អថតិជន​ជាអ្នកចេញថ្លៃសេវាផ្ញើរ​ ឬវេ ក្រុមហ៊ុនទទួលតាមចំនួនថ្លៃទំនិញតែប៉ុណ្ណោះ​ ។

  • លេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវផ្ញើ​ ឬវេ​ 015 330 006 
  • បន្ទាប់ពីវេ​ ឬផ្ញើរមកហើយ​ សូមអតិថជនផ្ញើរបុងវេតាម Messenger ឬ​ Line ឬ​​ ផ្តល់ព័ត្តមានពីការវេប្រាក់មកផង​ ។ ​

  • ករណីវេប្រាក់លើសចំនួនទឹងប្រាក់នៃទំនិញ​ក្រោមទឹកប្រាក់​ 100$ ​ក្រុមហ៊ុននិងផ្ញើរទៅវិញតាមកញ្ចាប់ទំនិញ លើសពី 100$ ក្រុមហ៊ុនវេត្រលប់ទៅវិញដោយអតិជនជាអ្នកចេ​ញថ្លែសេវាផ្ញើរ​ ឬវេ ។
  • ករណីទំនិញមិនគ្រប់ចំនួនតាមការបញ្ញារទីញ​ ចំនួនប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវវេត្រលប់ទៅអតថិជនវិញ ដោយក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចេញថ្លៃសេវាផ្ញើរ​ ឬវេ តែបើចំនួនទឺងប្រាក់ដែលនៅសល់តិចជាង​ 100$ និងផ្ញើរតាមកញ្ចាប់ទំនិញត្រលប់​ទៅវីញ​ ។​

    *** សំគាល់​ ***  ការបញ្ជារទីញដោយមិនផ្ញើរ  ឬវេប្រាក់មកក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ ចាត់ទុកការបញ្ជារទិញនោះ ជាមោឃៈ ។

ការចាត់ផ្ញើទំនិញ

អ្នកទិញអាចការពារការបាាត់បង់ទំនិញពីការដឹកជញ្ចូនបានដោយទាក់ទងទទួលទំនិញដោយខ្លួនឯង ដោយបញ្ញាក់កន្លែងទទួលទំនិញ​ប៉ុន្តែបើអតិជនទទួលយកការដឹកជញ្ចូនទំនិញពីក្រុមហ៊ុនមានជំរើសដូចខាងក្រោម​៖

  • ដឹកជញ្ចូន​តាម​ ប្រៃសណីយ៍ (ធម្មតា)
  • ដឹកជញ្ចូន​តាម​​ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ចូនឯកជន
  • ដឹកជញ្ចូន​តាម​​ ទ្បានក្រុង,  ទ្បាន​តាក់សីុ,  រថភ្លើង

*** សំគាល់​ *** បើទំនិញមា​នការបាត់បង់ ពីការដឹកជញ្ចូន ខាងក្រុមហ៊ុន​មិនទទួលខុសត្រូវទ្បើយ​ ។ ត្រូមានលេខទូរស័ព្ទពីការ​ដឹកជញ្ចូនទំនិញ ។