ផលិតផលសមុនហ្វ្រៃ

ប្រេងល្ងខ្មៅ ស៊ីណាឃែរ ឯ.ក យើងខ្ញុំបំរើដោយក្ដីស្មោះត្រង់ យកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជន និងយើងជាអ្នកចែកចាយផ្លូវការ។ (អ្នកលក់រាយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនដែលចេញនិងចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ) យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ទាក់ទងអំពីផលិតផល និងផ្ដល់អនុសាសន៍នៅកន្លែងផ្ទាល់ឬភ្នាក់ងារនៅជិតអ្នក។ ចែកចាយទូទាំងប្រទេសហើយយើងមានការត្រួតពិនិត្យលើការដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវ។ គោលការណ៏របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ តម្លៃ ភាពស្មោះត្រង់ គុណភាព។