សមុនហ្រ្វៃប្រេងល្ងខ្មៅ

សមុនហ្រ្វៃប្រេងល្ងខ្មៅ: កែរោគឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំ ចុករោយស្រពន់ តាមរាង្គកាយ ឆ្អឹងសន្លាក់ ថ្លោះក្រិច រមួលក្រពើ ចុកពោះ ហើមពោះឆ្អល់ណែន របួសថ្មីៗ សត្វល្អិតទេចឬខាំ។ល។