ប្រេងក្បាលជង្គង់

ប្រេងក្បាលជង្គង់: កែរោគ ស្ងួតទឹកសន្លាក់ ក្បាលឆ្អឹងខ្ចីរិចរិលដូចជាឈឺក្បាលជង្គង់ កែងដៃកន្លាក់ក្បាលឆ្អឹង ខ្នងចង្កេះ និងតាមសាច់ដុំុំ។ ពិសេសគឺជួយបង្កើតទឹកសន្លាក់ថ្មី និងជំរុញកំណកក្នុងសរសៃរឈាម ធ្វើឲ្យរំហូរបំពង់ឈាមរត់បានល្អ ហើយចិញ្ចឹមនិងព្យាបាលក្បាលឆ្អឹងខ្ចី និងបង្កើតទឹកសន្លាក់ថ្មីឡើងវិញ។ ប្រេងនេះប្រើជំនួសឱសថបច្ចុប្បន្នបាន យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។